آدرس: کرج – شاه عباسی -بلوار امامزاده حسن(ع)-مصلی کرج-مجمع امر به معروف و نهی از منکر استان البرز- دبیرخانه جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۱۰

رایانامه: vajeb@chmail.ir

:شبکه اجتماعی ایرانی سروش

@۱۱۰۳۱۳٫ir