گیاه به لیمو دارای خواص دارویی بسیاری است. همچنین دارای قیمت بالایی در حد زعفران است. از لحاظ مقاومت هم، گیاه بسیار مقاومی است.

بنابراین کشت این گیاه می تواند موجب ارزش افزوده ی مناسبی گردد. ضمن اینکه آبیاری هوشمند نیز به این کار کمک می نماید.